ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
เขาหลวง อุทยานแห่งชาติเขาหลวง
..............อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอท่าศาลา อำเภอฉวาง อำเภอเมือง อำเภอพิปูน อำเภอพรหมคีรี และอำเภอลานสะกา จังหวัดนครศรีธรรมราช สภาพป่าเป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อน เป็นแหล่งต้น น้ำลำธารหลายสาย มีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น ถ้ำ น้ำตก ยอดเขา ทิวทัศน์ต่าง ๆ และสัตว์ป่านานาชนิด อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีเนื้อที่ประมาณ 567 ตารางกิโลเมตร หรือ 356,250 ไร่ พื้นที่เด่นคือ ยอด เขาหลวง

ประวัติความเป็นมา
................ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2502 ให้กำหนดป่าเขาหลวง จังหวัดนครศรี-ธรรมราช และป่าอื่น ๆ ในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ รวม 14 ป่า เป็น อุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้จึงได้ให้ นายสนธิ พรหมอักษร นักวิชาการป่าไม้โท ไป ทำการสำรวจเบื้องต้นเกี่ยวกับสภาพพื้นที่บริเวณป่า เขาหลวง ปรากฏว่ามีสภาพป่า อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย แม้ว่าป่า เขาหลวง จะถูกวาตภัยในปี พ.ศ. 2505 ทำให้ไม้ขนาดใหญ่ล้มโค่นถอนรากเป็นจำนวนมาก ตลอดจนมีเอก ลักษณ์ทางธรรมชาติที่สวยงามหลายแห่ง เช่น ถ้ำ น้ำตก ยอดเขาสูง ทิวทัศน์ต่าง ๆ และสัตว์ป่านานาชนิด กรมป่าไม้จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติ ในการประชุม ครั้งที่ 1/2517 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2517 เห็นชอบในหลักการ ให้จัดตั้งเป็น อุทยานแห่งชาติ โดยมีพระราชกฤษฏีกากำหนดที่ดินบริเวณป่าเขา หลวง ในท้องที่ตำบลดอนตะโก ตำบลโมคลาน ตำบลหัวตะพาน ตำบลกะหรอ ตำบลนบพิตำ อำเภอท่าศาลา ตำบลเขาพระ ตำบลกะทูน ตำบลพิปูน ตำบลยางค้อม กิ่งอำเภอพิปูน อำเภอฉวาง ตำบลละอาย ตำบลช้างกลาง อำเภอฉวาง ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมือง ตำบลพรหมโลก ตำบลบ้านเกาะ ตำบลอินทรคีรี กิ่งอำเภอพรหมคีรี อำเภอเมือง และตำบลเขาแก้ว ตำบลท่าดี ตำบลกำโลน อำเภอลานสะกา จังหวัด นครศรี-ธรรมราช ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2517 ซึ่งประกาศในราชกิจจาน ุเบกษา เล่ม 91 ตอนที่ 216 ลงวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ.2517 นับเป็นอุทยานแห่งชาติ แห่งที่ 8 ของประเทศไทย
จุดเด่นที่น่าสนใจ
..................... ในป่า เขาหลวง นี้มีจุดเด่นที่สำคัญและน่าสนใจสำหรับการท่องเที่ยว ที่เป็นภูเขา แม่น้ำ และน้ำตกหลายแห่ง เช่น

ยอด เขาหลวง อยู่บริเวณตอนกลางของเนื้อที่ มีความสูงจากระดับน้ำ ทะเลปานกลาง ประมาณ 1,835 เมตร เป็นเทือกเขาที่ใหญ่โต สูงสลับซับ ซ้อน มีความสวยงามตามธรรมชาติมาก มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย น่าสนใจต่อการศึกษาค้นคว้าและการท่องเที่ยว เป็นอย่างยิ่ง
ถ้ำแก้วสุรกานต์ ตั้งอยู่ในตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา
น้ำตกกระโรม ตั้งอยู่ท้องที่ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา เป็นน้ำตก ขนาดใหญ่ที่มีความสวยงามมาก
นอกจากนี้ ยังมีน้ำตกที่สวยงามอีกหลายแห่ง เช่น น้ำตกท่าแพ น้ำตก พรหมโลก น้ำตกคลองอ้ายเขียว น้ำตกคลองท่างิ้ว น้ำตกกรุงชิง น้ำตกแต่ละ แห่งมีความสูงลดหลั่นกันหลายชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามแตกต่างกันไป
การเดินทาง
จากตัวเมืองนครศรีธรรมราช โดยสารรถยนต์ไปตามเส้นทางนคร ศรีธรรมราชปากลง (นบพิตำ) ผ่านอำเภอพรหมคีรี ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร จะเป็นป้ายบอกทางเข้าที่ทำการรอุทยานฯ อยู่ทางซ้ายมือ เลี้ยว เข้าไปอีกประมาณ 1.2 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ ที่บ้าน ห้วยพาน
สิ่งอำนวยความสะดวก
อุทยานแห่งชาติเขาหลวง มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 5 หลัง พักได้หลังละ 5-6 คน ค่าธรรมเนียมที่พัก 400 บาท/คืน และมีเต็นท์ เล็กพักได้ 2 คน ค่าธรรมเนียม 50 บาท/คืน ขอทราบรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย บริการบ้านพัก ส่วนอำนวยการ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร. 579-7223, 579-5734 หรือ 561-4292-4 ต่อ 724, 725
หรือสอบถามรายละเอียดโปรแกรมกิจกรรมการท่องเที่ยว เขาหลวง ได้ที่ชมรมการท่องเที่ยว เชิงอนุรักษ์บ้าน คีรีวง ที่ทำการอบต. กำโลน โทร 075-309010 หรืออุทยานแห่งชาติเขาหลวง ตู้ ปณ. 51 อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
อ่านเรื่องราวที่เคยลงในเวปมาแล้วครับ
----- ##### -----------
กลับไปหน้าแรก มีเรื่องราวและภาพของ เขาหลวง อีกมากครับ