ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
ดอยขุนตาล อุทยานแห่งชาติขุนตาล
..............
อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และอำเภอห้างฉัตร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง สภาพพื้นทีเป็นป่า อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพันธ์ไม้นานาชนิด เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร ซึ่งเป็นบรรยากาศ ที่เงียบสงบ และอุโมงค์ขุนตาลซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทยสร้าง โดยชาวเยอรมัน อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล มีเนื้อที่ประมาณ 255.29 ตารางกิโลเมตร หรือ 159,556.25 ไร่
ประวัติความเป็นมา

ป่า ดอยขุนตาล แห่งนี้เป็นป่า 1 ใน 14 แห่งที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติใน การประชุมเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2502 ให้จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งกรมป่าไม้ได้ ประกาศให้ป่า ดอยขุนตาล ในท้องที่บางส่วนของตำบลปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัด ลำพูน เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่า ดอยขุนตาล ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 116 (พ.ศ. 2506) และในท้องที่บางส่วนของตำบลบางตาล ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร และตำบลบ้าน เอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติป่า ดอยขุนตาล ตามกฏกระทรวง ฉบับที่ 359 (พ.ศ. 2511) เดิมกองบำรุง กรมป่าไม้ ได้มีคำสั่งที่ 40/2508 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2508 ให้นายวรเทพ เกษมสุวรรณ ไปทำการสำรวจจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ิต่อไป ต่อมากรมป่าไม้ได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2517 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2517 ให้กำหนดป่า ดอยขุนตาล เป็นอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้จึงมีคำสั่งที่1160/2517 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2517 ให้นายนฤทธิ์ ตันสุวรรณ ไปดำเนินการสำรวจหาข้อมูลโดยยึดถือตามแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ ผลการสำรวจ ตามบันทึกลงวันที่ 1 ธันวาคม 2517 และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2518 ปรากฏว่าป่า ดอยขุนตาล มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีค่าหลายชนิด เช่น พันธุ์ไม้ที่มีค่า ทางเศรษฐกิจ กล้วยไม้ สมุนไพร สัตว์ป่านานาชนิด บรรยากาศที่ร่มรื่นที่เงียบสงบ และมีอุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศไทย กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ จึงได้ ดำเนินการเพิกถอนป่าดอยขุนตาลจากการเป็นป่าสงวนแห่งชาติจัดตั้งป่าดอยขุนตาล เป็นอุทยานแห่งชาติ โดยมีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่า ดอยขุนตาล ในท้องที่ตำบลท่าปลาดุก อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน และตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง ตำบลเวียงตาล ตำบลวอแก้ว อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง ให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 92 ตอนที่ 54 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2518 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 9 ของประเทศไทย

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้ทำพิธีเปิด อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2519 โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร. เฉลิง ธำรงนาวา-สวัสดิ์) เป็นประธานในพิธีเปิด
จุดเด่นที่น่าสนใจ

อุโมงค์ขุนตาล เป็นอุโมงค์ทางรถไฟลอดผ่านที่ยาวที่สุดในประเทศ ไทยคือ ยาว 1,352 ฟุต มีสวนไม้ดอกตกแต่งไว้อย่างสวยงาม ศาลเจ้าพ่อขุนตาล และอนุสาวรีย์ ซึ่งสร้างเป็นอนุสรณ์แก่ชาวเยอรมันผู้ดำเนินการควบคุมการสร้าง

ตามยอดเขาสูง เป็นจุดเด่นที่เหมาะสำหรับการพักค้างแรมเป็นอย่างยิ่ง เช่น จากที่ทำ-การอุทยานฯ ด้วยทางเท้า ระยะทางประมาณ 1,500 เมตร จะถึง ย. 1 เป็นที่ตั้งบ้านพักรับรองของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งมีเรือนพักรับรองไว้สำ หรับบริการนักท่องเที่ยว ย . 2 มีสนเขาขึ้นอยู่อย่างหนาแน่น ทำให้บริเวณนั้นมี ความร่มเย็นสวยงามตามธรรมชาติ บริเวณที่ใกล้ๆ ยอดเขามีบ้านพักรับรอง ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช มีรั้วรอบภายในบริเวณบ้านปลูกพันธุ์ไม้เมืองหนาว และจัดตกแต่ง สถานที่สวยงาม มีสวนลิ้นจี่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จ ไปพักผ่อนอิริยบทที่เรือนรับรองนี้ 2 ครั้ง ส่วน ย. 3 ห่างจาก ย. 2 ประมาณ 3,500 เมตร เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของเทือกเขาขุนตาล (ม่อนส่งกล่อง) สามารถมองเห็น ทัศนียภาพตัวเมืองลำปางได้อย่างชัดเจน ก่อนถึงยอดเขานี้จะผ่านป่าธรรมชาติที่ร่ม รื่นและเย็นสบายตลอดทาง และจะผ่านบ้านพักของมิชชันนารี จำนวน 7 หลังซึ่ง สามารถขอเช่าได้ที่ ่ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

น้ำตกแม่ลอง น้ำตกนี้อยู่ทางทิศใต้ของสถานีขุนตาล ห่างไปประมาณ 10 กิโลเมตร โดยลงรถไฟที่สถานีแม่ตาลน้อย แล้วเดินเท้าไปอีกประมาณ 3 กิโลเมตร จะมีน้ำตกอยู่ตลอดปีสภาพป่าร่มเย็นตลอดทั้งปี

น้ำตกตาดเหมย น้ำตกนี้อยู่แยกจากเส้นทางด้านซ้ายมือ ระหว่างทางจาก ย. ที่ 2 ไป ย. ที่ 3 โดยต้องเดินทางลงไปในหุบเขาแม่ยอนหวาย ประมาณ 300 เมตร
นอกจากนี้ยังมีน้ำตกอีกหลายแห่ง คือ น้ำตกผาตูม น้ำตกห้วยแม่ไพร
การเดินทาง

ตามเส้นทางรถไฟสายเหนือ โดยลงที่สถานีขุนตาลแล้วเดินประ มาณ 1.3 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการ อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล
บริการที่พัก

อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยวจำนวน 6 หลัง คือ
1. บ้านขุนตาล 7 (ชมดารา) มี 2 ห้อง พักได้ 6 คน ราคาห้องละ 600 บาท
2. บ้านขุนตาล 8 (ชมอัสดง) มี 2 ห้อง พักได้ 6 คน ราคาห้องละ 600 บาท
3. บ้านขุนตาล 9 (ชมดอย) มี 3 ห้อง พักได้ 9 คน ราคาห้องละ 900 บาท
4. บ้านขุนตาล 10 (ชมดง) มี 3 ห้อง พักได้ 9 คน ราคาห้องละ 900 บาท
5. บ้านขุนตาล 11 (ชมไพร) มี 3 ห้อง พักได้ 9 คน ราคาห้องละ 1,200 บาท
6. บ้านขุนตาล 12 (ชมอาทิตย์) มี 2 ห้อง พักได้ 9 คน ราคาห้องละ 1,200 บาท
สอบถามรายละเอียดโดยตรงได้ที่งานบริการบ้านพัก ฝ่านันทนาการ และสื่อความหมาย ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ โทร. 5797223, 5795734 หรือ โทร. 5614292 - 4 ต่อ 724,725 หรือติดต่อที่อุทยานแห่ง ชาติโดยตรง
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
อ่านเรื่องราวที่เคยลงในเวปมาแล้วครับ
----- ##### -----------
กลับไปหน้าแรก