ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
อุทยานแห่งชาติลานสาง
..............
อุทยานแห่งชาติลานสาง มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ อำเภอ เมือง จังหวัดตาก มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิด เป็น ป่าต้นน้ำลำธาร มีสัตว์ป่าชุกชุม และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติ ทิวทัศน์ ที่สวยงามร่มรื่น เช่น น้ำตกที่งดงามหลายแห่ง ที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้ จักกันทั่วไป คือ “น้ำตกลานสาง” เหมาะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวและพัก ผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างยิ่ง อุทยานแห่งชาติลานสาง มีเนื้อที่ประมาณ 104 ตารางกิโลเมตร หรือ 65,000 ไร่
ประวัติความเป็นมา

ตามตำนานกล่าวมา ในสมัยที่ป่าลานสางยังอุดมสมบูรณ์อย่าง เต็มที่ เมื่อประมาณ 200 กว่าปี พระเจ้าตากสินได้ยกทัพ ไปตีเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ทรงหยุดพักพลที่บ้านระแหงแขวงเมืองตาก มีพวกมอญหนี พม่าเข้ามาสวามิภักดิ์ พระเจ้าตากสินได้ยกทัพเข้าตีขับไล่พม่าซึ่งตาม มอญเข้ามา ในคืนหนึ่งพระองค์ได้พลัดหลงทางออกไปจากกองทัพ ทำให้ไพร่พลทหารของพระองค์พากันออกติดตามก็ไม่พบ ประจวบ กับภูมิประเทศซึ่งในสมัยนั้นเป็นป่าทึบรกชัฏ ในเวลากลางคืนเดือน มืดทำให้ยากแก่การติดตาม ทหารทุกคนก็อ่อนล้ากำลังลง จึงพากันหยุด พัก ขณะที่ทหารไทยเหล่านั้นพักอยู่ก็เกิดปาฏิหารย์ มีแสงสว่างพุ่งสู่ ท้องฟ้า พร้อมกับได้ยินเสียงม้าร้องอื้ออึง ทหารที่พักอยู่นั้นต่างก็พากัน รีบตรงไปหาจุดที่มีแสงสว่างนั้น พอไปถึงจึงเห็นพระเจ้าตากสิน ประทับม้าพระที่นั่งกลางลานนั้นมีแสงสว่างออกมาจากพระวรกาย พรั่งพร้อมไปด้วยทหารพม่า ประมาณ 50 คน คุกเข้าหมอบกราบ สวามิภักดิ์ยอมแพ้อยู่เบื้องหน้า ซึ่งแสงสว่างจากพระองค์นี้ ทำให้ บริเวณนั้นสว่างไปทั่ว ทหารต่างตาตรึงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่าง ไม่คาดฝัน ประจวบกับเวลานั้นเป็นเวลาฟ้าสางพอดี ต่อมาบริเวณ นั้นเรียกว่า “ลานสาง”
ในปี พ.ศ. 2498 ป่าไม้เขตตาก (นายประดิษฐ์ วนาพิทักษ์) ได้ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ริเริ่มจัดบริเวณน้ำตกลานสางเป็น วนอุทยาน เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ต่อมา ได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2502 ให้กำหนดป่า ลานสาง จังหวัดตาก และป่าอื่นๆ ในท้องที่จังหวัดต่าง ๆ รวม 14 ป่า เป็นอุทยานแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2504 กรมป่าไม้ได้ริเริ่มดำเนินการ สำรวจเบื้องต้นป่าลานสาง และในปี พ.ศ. 2505 โครงการแผนพัฒนา ภาคเหนือได้ให้ความช่วยเหลืออีกด้วย ในขั้นแรกกรมป่าไม้ได้ประ กาศป่าลานสางเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ตามกฏกระทรวงฉบับที่ 342 (พ.ศ. 2511) ออกตามความในพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2511 ทั้งได้ดำเนินการจัดตั้งป่าสงวน แห่งนี้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งอุทยานแห่งชาติลานสาง โดย นาย สุรินทร์ อร่ามกุล ได้รายงานผลการสำรวจตามหนังสืออุทยานแห่ง ชาติลานสาง ที่ กส.0708(ลส.)/พิเศษ ลงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 และโดยนายสมยศ สุขะพิบูลย์ นักวิชาการป่าไม้ 4
ตามหนังสือที่ กส.0808(ลส.)/115 ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ปรากฏว่ามีสภาพป่าธรรมชาติที่สวยงาม ทั้งมีน้ำตกหลายแห่ง และสัตว์ป่าชุกชุม เหมาะสมจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติ ดังนั้นกอง อุทยานแห่งชาติ ได้ดำเนินการจัดตั้งป่าลานสางเป็นอุทยานแห่งชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าลานสางในท้องที่ตำ บลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2522 ซึ่งประกาศในราชกิจจา-นุเบกษา เล่ม 96 ตอนที่ 80 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2522 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 15 ของประเทศ
จุดเด่นที่น่าสนใจ

ผาลาด อยู่ห่างจากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 105 ทาง หลวงเอเซีย 2 สายตาก แม่สอด เข้ามาตามถนนสายลูกรังที่แยก ไปหาที่ทำการประมาณ 1 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นแผ่นหิน มี ความลาดชันน้อย ขนาดกว้างประมาณ 25 เมตร ยาวประมาณ 40 เมตร เป็นท้องน้ำของห้วยลานสางกระแสน้ำของห้วยลานสาง จะไหลบ่าไปตามแผ่นดิน แผ่กระจายออกเป็นแผ่นบางๆ แล้ว ค่อยรวมตัวไหลลงแอ่งเล็กๆ

น้ำตกลานเลี้ยงม้า อยู่ตอนต้นของลำห้วยลานสาง ถัดขึ้น ไปจากผาลาดประมาณ 200 เมตร มีลักษณะเป็นเนินเตี้ยกลางเว้า เป็นช่องว่างประมาณ 6 เมตร กระแสน้ำที่ไหลมาตามลำห้วยลาน สาง เมื่อไหลถึงเนินเตี้ยๆ น้ำจะไหลมาตามช่องหินซึ่งแคบเล็กลง น้ำจะถูกบีบจนมีระดับน้ำสูงขึ้นพุ่งผ่านยอดน้ำตก

น้ำตกลานสาง อยู่ตอนบนของห้วยลานสาง ถัดขึ้นไปจาก น้ำตกลานเลี้ยงม้าประมาณ 2 กิโลเมตร เป็นน้ำตกชั้นที่ผู้นิยมไป ท่องเที่ยวมากที่สุด มีความสูงประมาณ 40 เมตร น้ำตกจะไหลพุ่ง ออกจากซอกเขา แล้วหักเหลี่ยมลดหลั่นลงมา 3 ชั้น รวมตัวลงสู่ แอ่งน้ำตกลานเลี้ยงม้า

น้ำตกผาเงิน เป็นน้ำตกที่เกิดจากห้วยผาเงิน น้ำตกผาเงิน มีความสูงประมาณ 15 เมตร น้ำตกนี้จะมีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน และฤดูหนาว ความงามของน้ำตกแห่งนี้อยู่ที่ผาเงิน ซึ่งมีลักษณะ สูงชัน เป็นหลืบเหลี่ยม บางตอนมีหินงอก หินย้อยลักษณะแปลก ประหลาด

น้ำตกผาผึ้ง ห่างจากตำบลลานสางประมาณ 750 เมตร มี ลักษณะเป็นหน้าผาเรียบลาดชันประมาณ 70 องศาเซลเซียส มี ความสูงประมาณ 30 เมตร

น้ำตกน้ำย้อย อยู่สูงชันขึ้นไปจากลำห้วยลานสาง ห่างจาก น้ำตกน้ำผึ้งประมาณ 100 เมตร มีลักษณะเป็นซอกแคบๆ น้ำตกนี้ มีความสูงประมาณ 8 เมตร

น้ำตกผาเท อยู่สูงขึ้นไปจากลำห้วยห่างจากน้ำตกผาน้อย ประมาณ 2 กิโลเมตร มีลักษณะเป็นหน้าผาชันดิ่งสูงประมาณ 25 กิโลเมตร
ลักษณะภูมิประเทศ
สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อน มีเทือกเขาหลวง กั้นเป็นแนวแบ่งกึ่งกลางอุทยานแห่งชาติ ในแนวตะวันตกเฉียงเหนือ และตะวันตกเฉียงใต้ ยอดเขาอุมยอมเป็นยอดเขาสูงสุด สูงประมาณ 1,065 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง พื้นที่จะลาดต่ำลงมาทางด้าน ตะวันตกเฉียงเหนือบริเวณน้ำตกลานสาง
ลักษณะภูมิอากาศ
อุทยานแห่งชาติลานสาง จะมีฤดูกาลอยู่ 3 ฤดู คือ
ฤดูฝน เดือนพฤษภาคม - ตุลาคม
ฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน - มกราคม
ฤดูร้อน เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน
อุณหภูมิสูงสุด 43 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิต่ำสุด 7 องศาเซลเซียส พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า

สภาพป่าประกอบด้วย ป่าสนเขา ขึ้นอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล ประมาณ 700 เมตร ไม้ที่พบเป็นพวกไม้สน อาจจะขึ้นปนอยู่กับไม้ เต็งรัง รัง เหียง พลวง ป่าดิบเขา ป่าดิบนี้อยู่ตามบริเวณเทือกเขาสูง ใกล้สันปันน้ำ ไม้ที่สำคัญ คือ ไม้ก่อ และไม้เนื้ออ่อน และป่าเบญจ- พรรณเป็นป่าที่ไม่รกทึบนัก มีไม้ไผ่ชนิดต่างๆ ฤดูแล้งต้นไม้เกือบทั้ง หมดจะผลัดใบ ไม้ที่สำคัญมี ไม้สัก มะค่าโมง เสี้ยว เปล้า เก็ดแดง ประดู่ ตะคร้อ สมอแดง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีป่าดิบแล้งและป่าเต็ง รังเป็นบางส่วน
สัตว์ป่าที่พบ ส่วนใหญ่ได้แก่ เลียงผา เก้ง กวาง เสือไฟ หมูป่า ลิง ค่าง บ่าง ชะนี อีเห็น ชะมด กระต่าย บ่างแป้ว และกิ้งก่าบิน เป็นที่ น่าจะศึกษาชีวิตความเป็นอยู่เป็นอย่างยิ่ง
การเดินทาง

จากกรุงเทพฯ ให้เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (เอเซีย) ก่อนถึงจังหวัดตากประมาณ 7 กิโลเมตร ให้เลี้ยวซ้ายมือ ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (เอเซีย 2 สายตาก-แม่สอด) จนถึงหลักกิโลเมตรที่ 12 ให้เลี้ยวซ้ายตรงป้ายอุทยานแห่งชาติลาน สาง ไปตามถนนลูกรังอีกประมาณ 3 กิโลเมตร ก็ถึงที่ทำการอุทยาน แห่งชาติลานสาง อุทยานแห่งชาติลานสางอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 430 กิโลเมตร
บริการที่พัก
อุทยานแห่งชาติลานสาง อำเภอเมือง จังหวัดตาก มีบ้านพักไว้ บริการนักท่องเที่ยวจำนวน 4 หลัง ดังนี้
ชื่อบ้าน จำนวนคน/ห้อง ราคา/คืน
เกียรติลานสาง 15/3 800 บาท
เชิงดอย 12/3 500 บาท
เชิงดอย 3/1 200 บาท
และอุทยานฯได้เตรียมที่กางเต็นท์ไว้สำหรับผู้นำเต็นท์ไปกางเอง โดยขอทราบรายละเอียดได้ที่อุทยานแห่งชาติลานสาง โทร.055 - 519279 หรือที่งานบริการบ้านพัก ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย ส่วนอุทยาน แห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร. 5797223, 5795734 หรือ 5614292 - 4 ต่อ 724,725 หรือติดต่อที่อุทยาน แห่งชาติโดยตรง
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
อ่านเรื่องราวที่เคยลงในเวปมาแล้วครับ
----- ##### -----------
กลับไปหน้าแรก