น้ำตกพลิ้ว อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ไทยเวอร์ชั่น นิตยสารออนไลน์สำหรับผู้รักการเดินป่า Online Magazine for Trekking in Thailand English Version
น้ำตกพลิ้ว อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้ว ...
.............. อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อำเภอเมือง อำเภอแหลมสิงห์ อำเภอขลุง และอำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ประกอบ ด้วยป่าที่สมบูรณ์ เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย และมีเอกลักษณ์ทางธรรมชาติคือ น้ำตกพลิ้วที่สวยงาม มีน้ำตกตลอดปี เป็น ที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ซึ่งอยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ 14 กิโล เมตร ถนนลาดยางตลอดสาย ทำให้สะดวกสบายในการไปเที่ยวพักผ่อน หย่อนใจ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วมีเนื้อที่ประมาณ 135.50 ตารางกิโลเมตร หรือ 84,062.50 ไร่
ประวัติความเป็นมา

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2502 ให้กำหนดป่าเขา สระบาปจังหวัดจันทบุรี และป่าอื่นๆในท้องที่จังหวัดต่างๆรวม 14 ป่าเป็นอุท ยานแห่งชาติ ในขั้นแรกกรมป่าไม้ได้กำหนดพื้นที่ที่ดินป่าน้ำตกพลิ้ว - เขา สระบาป ให้เป็นป่าสงวนแห่งชาติในปี พ.ศ. 2505 ออกตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองและสงวนป่า พุทธศักราช 2481 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2504 และ ในปี พ.ศ. 2515 ได้ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงบริเวณน้ำตกพลิ้ว จัดตั้ง เป็นวนอุทยานน้ำตกพลิ้ว อยู่ในความควบคุมดูแลของสำนักงานป่าไม้จังหวัด จันทบุรี

ในคราวประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติครั้งที่ 1/2517 เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2517 ได้มีมติให้รีบดำเนินการประกาศพื้นที่ป่า น้ำตกพลิ้วที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2502 เป็นอุทยานแห่งชาติโดยเร็ว และจังหวัด จันทบุรีได้มีหนังสือด่วนมากที่ จบ.09/1401 ลงวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2517 ขอให้กรมป่าไม้ส่งเจ้าหน้าที่ไปประจำวนอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เพื่อปรับ ปรุงให้เป็นไปตามหลักวนอุทยาน ประกอบกับในปี 2517 กองอุทยานแห่งชาติ มีแผนงานจัดบริเวณดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติ ดังนั้นในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2517 กรมป่าไม้จึงมีคำสั่งที่ 360/2517 ลงวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2517 ให้นายสิน ไชย บูรณะเรข นักวิชาการป่าไม้ตรี และนายประชุม ตัณยะบุตร พนักงานโครง การชั้น 2 ไปทำการสำรวจหาข้อมูลบริเวณป่า น้ำตกพลิ้ว เขาสระบาป ในท้องที่ จังหวัดจันทบุรี ปรากฏว่าบริเวณดังกล่าวประกอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน เป็นต้นน้ำลำธาร เช่น น้ำตก หน้าผา ถ้ำ ตามหนังสือรายงานผลการสำรวจที่ กส.0708(อส)/7 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2517 กรมป่าไม้ได้นำเสนอคณะ กรรมการอุทยานแห่งชาติ มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2517 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2517 เห็นชอบให้กำหนดที่ดินบริเวณดังกล่าวเป็นอุทยานแห่ง ชาติ โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำตกพลิ้ว- เขาสระบาป ในท้องที่ตำบลพลับพลา ตำบลคลองนารายณ์ ตำบลคมบาง อำเภอเมือง ตำบล พลิ้ว อำเภอแหลมสิงห์ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม และตำบลมานใพ ตำบลวัง สรรพรส ตำบลตรอกนอง ตำบลซึ้ง ตำบลตะปอน ตำบลเกวียนหัก อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นอุทยานแห่งชาติในปี พ.ศ. 2518 ซึ่งประกาศในราชกิจ- จานุเบกษา เล่ม 92 ตอนที่ 87 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2518 นับเป็นอุทยาน แห่งชาติลำดับที่ 10 ของประเทศ โดยใช้ชื่อว่า " อุทยานแห่งชาติเขาสระบาป "

ต่อมาอุทยานแห่งชาติเขาสระบาป (นายผจญ ธนมิตรามณี) ได้มีหนังสือ ที่ กษ.0708 (สบ)/พิเศษ ลงวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2525 ขอเปลี่ยนชื่ออุทยานแห่ง ชาติเขาสระบาปเป็น อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว เนื่องจาก น้ำตกพลิ้ว เป็นน้ำตก ที่มีความสวยงามตามธรรมชาติ เป็นเอกลักษณ์และจุดเด่นของอุทยานแห่งชาติ เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว และประชาชนโดยทั่วไปเป็นเวลานานแล้ว ซึ่ง คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 3/2525 เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ.2525 เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อเป็น "อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว"
จุดเด่นที่น่าสนใจของ น้ำตกพลิ้ว

น้ำตกพลิ้ว คำว่า "พลิ้ว" กล่าวกันว่าเป็นภาษาชอง ซื่งเป็นเจ้าของถิ่น เดิมแปลว่า ทรายหรือหาดทราย เข้าใจกันว่าน้ำตกพลิ้วก็คงจะได้ชื่อมาจาก ต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งชอบขึ้นในที่ดินปนทราย เป็นไม้เถา มีดอกเป็นช่อ มี ผลเล็กขนาดลูกเกด สีเหลืองอมแดงขึ้นอยู่ทั่วไปในแถบนี้ น้ำตกพลิ้วเป็น น้ำตกขนาดใหญ่และสวยงาม มีน้ำตลอดปี ปกติน้ำจะใสมากสามารถมอง เห็นพื้นล่างซึ่งส่วนใหญ่เป็นหินและทรายในระดับลึกกว่า 2 เมตร ภายใน บริเวณน้ำตกและลำคลอง มีปลาใหญ่น้อยหลายชนิดอาศัยอยู่เป็นจำนวน มาก ผู้ที่ไปท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ จะตื่นเต้นเพลิดเพลินติดตาตรึงใจ กับฝูงปลา โดยเฉพาะปลาพลวงหินเหล่านี้ น้ำตกพลิ้วเป็นแหล่งท่องเที่ยว และพักผ่อนหย่อนใจที่สำคัญของ อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว ซึ่งประชาชน ชาวจังหวัดจันทบุรีและนักทัศนาจรจากจังหวัดอื่นๆ รู้จักกันดี และไปเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจมากที่สุด

สถูปพระนางเรือล่มและอลงกรณ์เจดีย์ อยู่ในบริเวณ น้ำตกพลิ้ว สร้าง ขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 (อลงกรณ์เจดีย์สร้าง พ.ศ. 2419 สถูปพระนางเรือล่ม สร้าง พ.ศ. 2424) เพื่อเป็นที่ระลึกแก่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ภายในสถูปพระนางเรือล่มบรรจุพระอังคารพระนางเจ้าฯ ด้วย เนื่องจาก พระองค์ท่านเคยเสด็จประพาส น้ำตกพลิ้ว เมื่อ พ.ศ. 2417 และทรงโสมนัสชื่นชมความงามธรรมชาติของ น้ำตกพลิ้ว ยิ่งนัก

น้ำตกคลองนารายณ์ อยู่ที่ตำบลคลองนารายณ์ ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี ประมาณ 6 กิโลเมตร น้ำตกอยู่ห่างจากถนนใหญ่สายจันทบุรี - ตราด ประมาณ 2 กิโลเมตร เหมาะสำหรับนักทัศนาจรที่ชอบการเดินป่าชมความงามของพฤก ษาชาติและน้ำตก

น้ำตกตรอกนอง อยู่ที่ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง การเดินทางใช้เส้นทาง แยกเข้าน้ำตกพลิ้วไปทางตราด ถึงสี่แยกเข้าอำเภอขลุง แล้วเลี้ยวซ้ายไปตาม ถนนสายขลุง-มะขาม อีก 10 กิโลเมตร ถึงตลาดตรอกนอง แล้วเลี้ยวซ้ายเข้า ไปตามทางเข้าสู่น้ำตกตรอกนองอีก 2 กิโลเมตร ถึงบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานฯ แล้วเดินเท้าขึ้นไปอีกประมาณ 2 กิโลเมตร ก็จะถึงน้ำตกชั้นล่างสุดซึ่งเรียกว่า น้ำตกไม้ชี้ ถัดไปเป็นน้ำตกกลางและชั้นบนสุดเรียกว่า น้ำตกตรอกนอง มีความ สวยงามตามธรรมชาติมาก มีน้ำไหลตลอดปี ในระหว่างการเดินทางขึ้นน้ำตก ท่านจะเพลิดเพลินกับความสวยงามของลำธาร และสภาพป่าที่ร่มรื่นและเขียว ขจีตามธรรมชาติมาก และในบริเวณนี้มีสัตว์ป่าชุกชุม ท่านจะสังเกตเห็นรอย เท้าของสัตว์ป่าที่ลงมากินน้ำตามลำธาร เช่น หมี หมูป่า ชะมด หมูหริ่ง พังพอน เก้ง ฯลฯ พร้อมทั้งสัตว์จำพวกนกก็มีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นกัน และในบริเวณ นี้ก็ยังมีถ้ำพระเจดีย์อยู่บนไหล่เขาพระเจดีย์ ลักษณะเป็นก้อนหินใหญ่คล้าย เจดีย์ ตั้งอยู่บนไหล่เขาชาวเขาเรียกว่า "เขาพระเจดีย์" เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ ป่าหลายชนิด เช่น หมี เลียงผา ค้างคาว ฯลฯ
ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพทั่วไปเป็นเทือกเขาสูง มียอดเขาสลับซับซ้อนสูงจากระดับ น้ำทะเลตั้งแต่ 300-624 เมตร ค่อยๆ ลาดลงทางทิศใต้ มีที่ราบทั่วไปบริ เวณไหล่เขา ยอดเขาสูงสุดชื่อ เขาหว้ากรอก สูงจากระดับน้ำทะเล 924 เมตร เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารหลายสาย เช่น คลองพลิ้ว น้ำตกพลิ้ว คลองนารายณ์ คลองตรอกนอง คลองมะกอก เป็นต้น
ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพอากาศระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน อากาศจะค่อน ข้างร้อน ระหว่างเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม จะมีฝนตกชุกปริมาณน้ำ ฝนเฉลี่ยปีละ 3,000 มม./ปี และระหว่างเดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อากาศจะเย็นสบายที่สุด อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 26 องศาเซล เซียส
พันธุ์ไม้และสัตว์ป่า
สภาพป่าทั่วไปเป็นป่าดงดิบชื้นที่สมบูรณ์ มีพันธุ์ไม้ที่สำคัญได้แก่ ไม้กฤษณา สำรองพนอง หรือเคี่ยม กะบก ตะเคียน ประดู่ แต้ว ตาเสือ กระท้อนป่า ไทร ตีนเป็ด ชิงชัน ตะแบก ขนุนป่า เป็นต้น
สำหรับสัตว์ป่านั้นยังมีชุกชุม เนื่องจากมีแหล่งน้ำและแหล่งอาหาร ที่สมบูรณ์ สัตว์ป่าทั่วไป ได้แก่ เลียงผา หมี เสือ เก้ง เม่น ลิง ค่าง ชะนี กระรอก กระจง ลิ่น พังพอน ฯลฯ และนกที่หายาก ได้แก่ ไก่ฟ้าสีเงินจัน ทบูรณ์ และนกประจำถิ่นอีกประมาณ 90 ชนิด เช่น นกยางเขียว เหยี่ยว แดง เหยี่ยวชิครา เหยี่ยวรุ้ง เหยี่ยวนกกระจอกเล็ก นกเปล้า นกลุมพู นก เขาไฟ นกเขาเขียว นกแก้วแขก นกขุนแผนหัวแดง นกมูม นกเงือก นก โพระดก นกหกเล็กปากแดง นกอีเสือ นกหัวขวาน นกแซงแซว นกขุน ทอง นกปรอด และนกกางเขนดง เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีปลาชนิดต่าง ๆ เช่น ปลาพลวง ปลากดหิน ปลาสร้อย กุ้งแรด เป็นต้น
การเดินทาง

สามารถเดินทางสายกรุงเทพ - ตราด เลี้ยวซ้ายที่ทางแยกตรงหลัก กิโลเมตรที่ 347 ไปยังที่ทำการอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้วประมาณ 2 กิ โลเมตร อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว อยู่ห่างจากตัวเมืองจันทบุรี 14 กิโลเมตร และ อยู่ห่างจากตัวเมืองตราด 55 กิโลเมตร
สิ่งอำนวยความสะดวก

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว มีบ้านพักไว้บริการนักท่องเที่ยว จำนวน 3 หลัง และค่ายพักแรมจำนวน 2 หลัง ดังนี้
ชื่อบ้านพัก คน/ห้อง ราคา/คืน
ชลธาร 8/2 600 บาท
แฝดพลิ้ว 8/2 800 บาท
ชมวิว 8/2 800 บาท
ค่ายพักแรม 1 20/1 200 บาท
ค่ายพักแรม 2 50/1 500 บาท
ติดต่อขอทราบรายละเอียดและสำรองที่พักไปเที่ยว น้ำตกพลิ้ว ได้ที่ ฝ่ายบริการบ้านพัก ส่วนอำนวยการ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ โทร. 5797223 , 5795734 หรือ โทร. 5614292-4 ต่อ 724,725 หรือติดต่อที่ อุทยานแห่งชาติโดยตรง
----- รักษ์ธรรมชาติกับเทรคกิ้งไทย.คอม------
อ่านเรื่องราวที่เคยลงในเวปมาแล้วครับ
----- ##### -----------
กลับไปหน้าแรก