เงื่อนไขการให้บริการ

พิมพ์เนื้อหา พิมพ์เนื้อหา

ทัวร์ในประเทศ
1. ในประเทศ
– กรณีคนไม่พอออกทริป ทางทัวร์คืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด
– กรณียกเลิกทริปล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจำให้ทั้งหมด
– กรณียกเลิกไม่เกิน 15 วันก่อนเดินทาง – ทางทัวร์จะประกาศหาคนใหม่แทนให้
ถ้าได้คนแทน จะคืนมัดจำให้ทั้งหมด / ถ้าไม่มีคนแทน จะทำการยึดมัดจำ

2 ทริปต่างประเทศ

เงื่อนไขการชำระเงิน
– กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ เราจะเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 14 วันทำการ มิเช่นนั้นเราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง หากเป็นการเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้

การคืนมัดจำ
– กรณียกเลิกทริปล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 20 วันก่อนการเดินทาง คืนมัดจำให้โดยหักจากส่วนที่ชำระไปยัง supplier อื่น ตามจริงแล้ว
– กรณียกเลิกทริปในช่วง ไม่เกิน 20 วันก่อนการเดินทาง กรณีไม่มีคนมาแทน จะคืนเงินให้ตามที่เหลือจากจ่ายจริงไปแล้ว โดย แต่ละทริปมักจะมีค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน ค่าทัวร์และค่ารถที่จ่ายไปแล้วนะครับ จะได้ทราบและเคลียร์กันไว้ก่อน

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
-อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน ทีเคทีขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
-ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
-หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
– ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
-หากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ในระหว่างเดินทางไปด้วยกัน ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
-กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ เราจะดำเนินการเต็มที่ที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
-ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาณะการณ์ ข้อจำกัดด้านภูมิอาหาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางเรา จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
-ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-เรารับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เราไม่ส่งเสริม ไม่สนับสนุน และจะปฏิเสธการให้บริการในทันทีที่เราทราบหรือพบ
-หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของเรา ทางเรา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
-เราจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
-ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง เราจะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
-ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง เราจะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
เรา จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
-เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางเรา หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
-เรา ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป

3. พิเศษ สำคัญด้วยครับ กรณีเป็นกรุ๊ปแบบเหมา (มีคณะท่านคณะเดียว) ค่าใช้จ่ายจะเป็นจำนวนที่แน่นอน เช่นไป 9 คน คนละ 3400 ก็เป็นเงิน 30600 บาท ถ้าไปน้อยกว่านั้นในวันเดินทาง เช่น เหลือ 8 เหลือ 7 คน ก็ยังต้องชำระ 30600 บาท เพราะค่าใช้จ่ายโดยรวมนั้นจะคงเดิม คนน้อยราคาต่อหน่วยจะสูงขึ้นน่ะครับ เพื่อน ๆ ท่านใดใครจะเหมากรุ๊ปมาบอกเพื่อน ๆ ให้รู้ล่วงหน้า ……