[social] [social_icon link="https://www.facebook.com/trekkingthai" title="Facebook" type="facebook" /] [social_icon link="http://instagram.com/trekkingthai" title="Instagram" type="instagram" /] [social_icon link="http://twitter.com/trekkingthaiD" title="Twitter" type="twitter" /] [social_icon link="#" title="Pinterest" type="pinterest" /] [social_icon link="http://instagram.com/trekkingthai" title="Instagram" type="linkedin" /] [social_icon link="#" title="RSS" type="rss" /] [/social]

โปรแกรมทัวร์ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่โครงการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ เที่ยวชุมชนปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง

0

โปรแกรมทัวร์ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่โครงการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ เที่ยวชุมชนปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง จัดโดย Local Alike

ศึกษาเรียนรู้การประมงน้ำจืด ณ ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง จากนั้นเดินทางไปชุมชนปากน้ำประแสร์อดีตเมืองท่าที่สำคัญ ที่ยังคงรักษาวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำและทะเลเป็นอย่างมาก เดินชมป่าโกงกาง และสถานที่สำคัญอย่างทุ่งโปร่งทอง สนุกสนานกับการนั่งรถสามล้อมเที่ยวในชุมชน

กิจกรรมห้ามพลาด
– เยี่ยมชมศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ
– เรียนรู้การประมงทั้งน้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำทะเล
– เรียนรู้วิถีชีวิตพื้นบ้านริมน้ำประแสร์
– ล่องเรือลัดเลาะทะเล ป่าชายเลน และทุ่งโปรงทอง
– สักการะบูชาหลวงพ่อโสธรเพื่อเป็นสิริมงคล

ระยะเวลาการจัดทริป : 2 วัน 1 คืน 

ราคาทริปท่านละ : 5100 บาท

หมายเหตุ :
หากสนใจสามารถติดต่อตรงที่ โลเคิลอไลค์
โทร. 02 1159861 , 081 1395503
E-mail:  [email protected]
Direct: (+66) 99 – 4249562

โปรแกรมทัวร์ตามรอยศาสตร์พระราชา สู่โครงการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ เที่ยวชุมชนปากน้ำประแสร์ จ.ระยอง จัดโดย Local Alike

กดที่ tab ต่างๆ เพื่อดูรายละเอียด

[tabs color=”lime”]

[tab title=”โปรแกรมทัวร์”]
[button color=”#009933″]

กำหนดเดินทาง
ทริปที่ 1 : วันที่ 22 – 23 ตุลาคม 61 เดินทางเช้า 22 ต.ค. 61
ทริปที่ 2 : วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 61 เดินทางเช้า 29 ต.ค. 61
ทริปที่ 3 : วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 61 เดินทางเช้า 8 ต.ค. 61
ทริปที่ 4 : วันที่ 26 – 27 มกราคม 62 เดินทางเช้า 26 ม.ค. 62

[/button]

 

วันที่หนึ่ง ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ – ชุมชนปากน้ำประแสร์ (อาหารกลางวัน – เย็น)
08.45น.-09.00น. พร้อมกัน ณ จุดนัดพบบริเวณสถานีรถไฟใต้ดิน MRT ประตู 4 สถานีสวนจตุจักร 
ออกเดินทางจากกรุงเทพมหานคร

11.30 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ที่จังหวัดระยอง

12.30 น. ออกเดินทางไป ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

13.00 น. ศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จังหวัดระยอง

เยี่ยมชมศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดและศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ ภายในตัวโครงการ เพื่อเรียนรู้ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ พร้อมทั้งร่วมทำกิจกรรมตามจุดต่างๆ อาทิ การแปลงเพศปลานิล การเก็บไข่ไก่ และการให้อาหารสัตว์นานาชนิด เป็นต้น

15.00 น. ออกเดินทางไปยังชุมชนปากน้ำประแสร์ จังหวัดระยองชุมชนที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับสายน้ำและทะเลเป็นอย่างมาก ทำให้คนส่วนใหญ่มีอาชีพประมงเป็นหลัก

16.30 น. เส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน

เมื่อเดินทางถึงชุมชน เดินเล่นบนสะพานไม้ชมป่าชายเลนแหล่งเรียนรู้และสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศเรียนรู้สัตว์ชนิดต่างๆในป่าชายเลนตลอดทางเช่นปูก้ามดาบปลาตีนและปูแสมเป็นต้น

17.00 น. เดินเยี่ยมชมเรือรบหลวงประแสร์ หนึ่งในจุดท่องเที่ยวสำคัญของชุมชนที่นักท่องเที่ยวจะได้เห็นวิวสุดลูกหูลูกตาของปากน้ำประแสร์จากบนเรือหลวงลำนี้

วันที่สอง เที่ยวชมวิถีชุมชนประแสร์ (อาหารเช้า – กลางวัน)
07.30 น. รับประทานอาหารเช้าที่โฮมสเตย์

08.30 น. กิจกรรมงมหอยในทะเล สนุกสนานไปกับการหาหอยชนิดต่างๆในช่วงเวลาที่นํ้าลง

10.30 น. กลับมาที่พัก แยกย้ายไปทำความสะอาดร่างกาย           

11.30 น. นั่งรถสามล้อเที่ยวชมวิถีชุมชนประแสร์

– บ้านเก่าริมนํ้าตลอดสองข้างทางเป็นบ้านไม้ริมนํ้า

– พิพิธภัณฑ์วิถีชาวประแสร์บ้านไม้หลังใหญ่ตั้งอยู่ใจกลางชุมชนซึ่งเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน

มีภาพถ่ายพร้อมเรื่องราวของประแสร์ในวันวานรวมถึงมีข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

ในประแสร์และบริเวณใกล้เคียง

12.30 น. กิจกรรมทำแจงลอน เรียนรู้และร่วมทำแจงลอนอาหารประจำชุมชนที่หากินได้ยาก พร้อมทั้งรับประทานอาหารกลางวันพื้นบ้าน

14.00 น. กิจกรรมทำชาใบขลู่ลุงชะโลม สนุกสนานและเรียนรู้กับวิธีการทำชาใบขลู่พร้อมได้ชาใบขลู่กลับบ้านไปเป็นของฝาก

15.00 น. ล่องเรือลัดเลาะทะเลและเดินเที่ยวชมทุ่งโปรงทอง นั่งเรือชมความสวยงามของป่าชายเลนทุ่งโปรงทองลัดเลาะไปตามชายทะเล

16.00 น.อำลาชุมชน เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย หากไม่สามารถทำกิจกรรมภายนอกได้ตามโปรแกรมที่วางไว้ Local Alike จะจัดเตรียมกิจกรรมสำรองภายในอาคาร เพื่อให้ผู้ร่วมทริปทุกท่านยังคงได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างลึกซึ้ง โดยทีมงานจะคำนึงถึงรอยยิ้มของผู้ร่วมทริปและชุมชนเป็นสำคัญ

อัตรานี้รวม
– อาหารตามที่ระบุในรายการ (เช้า 1มื้อ / กลางวัน 2มื้อ /เย็น 1มื้อ)
– ยานพาหนะตามที่ระบุในรายการ
– กิจกรรมตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
– มัคคุเทศก์นำเที่ยว หรือ เจ้าหน้าที่โลเคิลอไลค์
– ผู้สื่อความหมายของชุมน
– ประกันภัยการเดินทาง
– ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

อัตรานี้ไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคล

– อาหารและเครื่องดื่มที่นอกเหนือจากที่ระบุในโปรแกรม
– ไม่รวมตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ และต่างประเทศ

[/tab]

[tab title=”ภาพ/วีดีโอตัวอย่าง”]

           

[/tab]
[tab title=”รายละเอียดที่พัก/อาหาร”]

ที่นอนหลับพักผ่อนในทริปนี้

ที่พัก โฮมสเตย์ชุมชนประแสร์

หมายเหตุ หากมีท่านใดที่แพ้อาหารบางชนิด / ทานอาหารบางอย่างไม่ได้ เช่น ไม่ืทานเนื้อ เป็นมังสวิรัติ ไม่ทานเผ็ด รบกวนแจ้งให้ทางเราด้วยนะค่ะ เพื่อที่ทางเราจะได้จัดการอาหารให้มีความเหมาะสมกับท่านนะคะ เพราะเราปรารถนาให้ท่านได้เที่ยวอย่างสนุกกับการเรียนรู้สิ่งรอบ ๆตัว ท้องอิ่ม และนอนหลับสบายค่ะ
…………………………
[/tab]

[tab title=”คำแนะนำการเตรียมตัว”]

การเตรียมตัวทริปนี้
– เตรียมอุปกรณ์ป้องกันแสงแดด เช่น แว่นกันแดด ครีมกันแดด หมวก และร่ม
– สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบายและรองเท้าที่กะทัดรัด เช่น รองเท้าผ้าใบ
– หลีกเลี่ยงการนำของมีค่าติดตัวไปในระหว่างทริป
– ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด

[/tab]

[tabs]

————————————————————-
ผู้สนใจจองหรือสอบถามมาได้เลย
ติดต่อสอบถาม ให้กรอกข้อมูลแล้วเราจะตอบกลับไปให้ทราบ
(ระมัดระวังตรงกรอกอีเมล์ให้ถูกต้องนะจ๊ะ)

ชื่อ-นามสกุล (required)

อีเมล์(required)

โทรศัพท์สำหรับติดต่อกลับ

ชื่อทริป-หัวข้อที่สอบถาม

ข้อความสอบถาม (ควรระบุ ทริป/วันที่จะเดินทาง/จำนวนคน กรณีสอบถามจำนวนที่ยังว่าง) เพื่อการตอบกลับที่เร็วและชัดเจน

About Author

Comments are closed.